Afskaffelse af iværksætterselskaber (IVS)

September 02, 2021

Selskabsformen iværksætterselskab afskaffes med virkning fra den 15. oktober 2021. Eksisterende iværksætterselskaber skal derfor omregistreres til anpartsselskaber eller opløses inden den 15. oktober 2021.

Folketinget vedtog i april 2019 afskaffelsen af iværksætterselskaberne. Afskaffelsen sker som følge af, at selskabsformen i større omfang end forventet, har medført en forhøjet risiko for svig med skatte- og afgiftsrestancer. Fristen for iværksætterselskaberne er, som følge af Covid-19 pandemien, blevet udskudt. Men fra den 15. oktober er det slut med iværksætterselskaberne. Det giver ejerne af iværksætterselskaberne to muligheder – omregistrering eller opløsning.

Omregistrering af IVS

Selskabskapitalen skal forhøjes til minimum 40.000 kr. og i selskabets navn skal ”iværksætterselskab” eller ”IVS” ændres til ”anpartsselskab” eller ”ApS”. Indbetalingen af selskabskapitalen skal ske efter reglerne om kapitalforhøjelse i selskabsloven kapitel 10.

Selskabets generalforsamling skal træffe beslutning om forhøjelse af selskabskapitalen, omregistrering samt ændring af vedtægterne, så de opfylder kravene for anpartsselskaber.

Endeligt er det en betingelse for omregistrering, at der indgives dokumentation for den indbetalte selskabskapital, generalforsamlingsreferat samt de tilrettede vedtægter.

Opløsning af IVS

Ønskes der ikke omregistrering til anpartsselskab, så kan selskabet opløses efter de almindelige regler om opløsning af selskaber. Der kan således ske opløsning på tre måder; opløsning ved betalingserklæring, likvidation eller tvangsopløsning.

Ønskes der opløsning ved betalingserklæring, så skal en sådan erklæring indgives til Erhvervsstyrelsen. Betalingserklæringen skal indeholde en erklæring fra kapitalejerne om at al gæld er betalt og, at iværksætterselskabet er opløst. Derudover skal der indgives en erklæring fra skatteforvaltningen om, at der ikke eksisterer skatte- og afgiftskrav vedrørende iværksætterselskabet.

Ønsker man at opløse selskabet ved likvidation, så skal der træffes beslutning herom på generalforsamling, hvor der også skal vælges en eller flere likvidatorer. Likvidator har herefter ansvaret for at afhænde iværksætterselskabets aktiver og passiver og opløse selskabet.

Er der ikke foretaget hverken omregistrering eller opløsning af iværksætterselskabet inden fristen den 15. oktober, vil selskabet blive tvangsopløst af Erhvervsstyrelsen.

Hvis du ønsker bistand til omregistrering / opløsning af dit iværksætterselskab eller ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte Lexsos Advokater.