Byggeriets aftalevilkår revideret – er din virksomhed opdateret angående de nye AB 18 og ABR 18 vilkår?

September 17, 2018

Et udvalg bestående af byggeriets parter har den 21. juni 2018 afgivet en betænkning med de nye aftalevilkår indenfor byggeriet.

Disse vilkår, som man kalder ”Almindelige Betingelser” (AB), kan anvendes som standardvilkår ved indgåelse af aftaler indenfor bygge- og anlægsvirksomhed.De nye aftalevilkår erstatter de hidtil anvendte vilkår (AB 92, ABR 89 og ABT 93), og udvalget anbefaler at de nye AB-vilkår anvendes fra d. 1. januar 2019. De nye vilkår medfører visse væsentlige ændringer.

Der er i forbindelse med udvalgsarbejdet yderligere udarbejdet AB Forenklet og ABR Forenklet, der med fordel kan aftales for opgaver, der er relativ små med hensyn til omfang, tid, økonomi og/eller arbejdets karakter.

AB aftalevilkår er såkaldte ”agreed documents”, hvilket betyder at indholdet er udarbejdet af byggeriets parter gennem forhandling. Der er derfor ikke tale om en lov og det er ikke et lovkrav, at vilkårene skal anvendes, men kan ofte med fordel vedtages som standardvilkår. Det forventes derfor, at de nye aftalevilkår, som det har været tilfældet med AB 92, i vidt omfang vil blive anvendt ved aftaler om bygge- og anlægsvirksomhed.

De vigtigste ændringer i AB 18

AB 18 omfatter de almindelige betingelser om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. I tilknytning til AB 18 er udarbejdet ABT 18, som anvendes i totalentrepriser, men med grundlæggende samme systematik som AB 18.

Der er indført skærpede krav om udarbejdelsen af arbejds- og tidsplaner for arbejdet, for at sikre at byggeriet opføres til tiden. Udover udarbejdelsen af disse tidsplaner, medfører AB 18 en pligt for parterne til løbende at vurdere, om tidsplanerne overholdes. I modsat fald er parterne forpligtet til at opdatere tidsplanen.

Udviklingen indenfor byggeri, hvor projektering i stigende omfang overlades til entreprenører, har begrundet et behov for regulering af entreprenørprojektering. Der er derfor i AB 18 indført en regulering af entreprenørprojektering, der fastsætter rammerne herfor.

I AB 18 er der yderligere indført regulering for at mindske mangler ved byggeriet. Dette er udmøntet i regulering af regler om kvalitetssikring, granskning, afholdelse af før-gennemgang inden aflevering af byggeriet samt afhjælpningsgennemgang. Disse regler forventes at medføre, at mangler i videst muligt omfang opdages mens byggeriet pågår og på denne måde mindsker omfanget af manglerne. Afhjælpningsgennemgangen skal ske ved aflevering af byggeriet, og vil medføre en hurtigere samlet afhjælpning til gavn for både bygherre og entreprenør.

Af andre væsentlige ændringer kan nævnes reguleringen af konflikthåndteringsreglerne, hvor der er indført 2 væsentlige nyskabelser. Der er introduceret et nyt tvistløsningsinstrument, hvor der er mulighed for at opnå en hurtigere og billigere afgørelse end ved traditionel voldgiftsbehandling. Afgørelserne træffes på et skriftligt grundlag, og der er mulighed for besigtigelse, men ikke syn og skøn. Denne hurtige afgørelse vil være bindende, hvis den ikke indbringes for voldgift indenfor 8 uger. Der vil således være mulighed for at løse tvister med et hurtigere og mindre omkostningstungt instrument.

Der er yderligere som noget nyt indført en ”løsningstrappe”, der forpligter parterne til først at forsøge at løse konflikter ved forhandling indenfor forskellige ledelsesniveauer. Hvis disse forhandlinger er resultatløse, er adgangen til voldgiftsbehandling spærret i 4 uger efter forhandlingerne. I mellemtiden kan parterne vælge at løse konflikten ved mægling, mediation eller hurtig afgørelse. Disse ændringer begrundes i ønsket om en hurtigere og billigere konfliktløsning, der ønskes sket med forhandling fremfor anlæggelse af en voldgiftssag.

De vigtigste ændringer i ABR 18

ABR 18 omfatter de almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed. Der er i ABR 18 indført lignende regulering som i AB 18 af tidsplaner, gennemgang af projekt for at mindske mangler, krav til kvalitetssikring, samt den nye regulering af tvistløsning. Overordnet ligner vilkårene i ABR 18 således de nye vilkår i AB 18.

Som noget nyt i ABR 18 er der yderligere indført mulighed for, at bygherren kan opnå konventionalbod fra rådgiveren i tilfælde af, at bygherren har været nødt til at tilkøbe en merydelse hos entreprenøren, som følge af at rådgiveren ved en fejl ikke har medtaget en ydelse i projektet. Ved tilkøb af sådanne ”glemte” ydelser kan der ved anvendelsen af ABR 18 kræves en konventionalbod på 5 % af prisen af tilkøbene. Behovet for sådan en regulering begrundes i, at bygherren kan komme til at betale en højere pris for tilkøb af disse ydelser senere, end hvis ydelsen var blevet medtaget i det oprindelige projekt. Det har tidligere været svært for bygherren at bevise, at han har lidt et tab ved prisforskellen, og der er for at tilgodese dette problem indført disse regler om konventionalbod.

De ovenfor anførte punkter er blot et udpluk af de ændringer, som de nye standardvilkår AB 18, ABT18 og ABR 18 medfører. Har du spørgsmål til de nye standardvilkår, og hvordan de vil påvirke dig og din virksomhed, er du mere end velkommen til at kontakte Lexsos Advokater for en uforpligtende samtale.