COVID-19: Regeringens hjælpepakker

April 03, 2020

Regeringen har i forbindelse med COVID-19 epidemiens indtog i Danmark fremlagt fem hjælpepakker, der skal hjælpe både virksomheder og lønmodtagere, som er ramt af de økonomiske konsekvenser sygdommen har medført. Dette har gjort, at der er rigtig meget information om indholdet af de fem hjælpepakker. Denne artikel søger at uddrage de væsentligste punkter fra alle fem støttepakker.

Man skal dog være opmærksom på at situationen konstant udvikler sig, hvorfor nedenstående oplysninger hurtigt kan forældes.

Alle ordningerne kan søges gennem virksomhedsguiden.dk.

Hjælpepakke 1

Den første hjælpepakke som regeringen har vedtaget er rettet mod de mange aflyste eller udskudte arrangementer, som COVID-19 har medført samt virksomhederes mulighed for at få dækket deres faste udgifter. Pakken er således todelt på følgende måde:

 • Kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer og,
 • Kompensation for faste udgifter

Nedenfor vil det nærmere indhold af kompensationerne blive gennemgået.

Kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer

Man kan søge om kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer, hvis arrangementet var planlagt til afholdelse mellem den 6. marts 2020 og den 31. marts 2020.

Derudover skulle arrangementet have haft en hvis størrelse:

 • 1000 deltagere, eller
 • 500 deltagere, hvis arrangementet var målrettet de særlige risikogrupper (ældre over 80 år, gravide eller kronisk syge).

Når man skal søge om kompensation for et arrangement er det vigtigt at have dokumentation på ovenstående. Det er også vigtigt at kunne redegøre for det ansøgte kompensationsbeløb. Derfor bør der kunne gives dokumentation for følgende:

 • at arrangementet var åbent for tilmeldinger fra offentligheden inden den 6. marts 2020
 • at du som arrangør ikke kan kompenseres via din egen forsikring (fx. relevant forsikringspolice)
 • at de medregnede direkte udgifter er afholdt, eller at du som arrangør er forpligtet til at afholde dem, og at udgifterne vedrører arrangementet
 • at eventuelle medregnede indirekte udgifter er opgjort som en begrundet andel baseret på almindelige forholdsmæssige fordelingsnøgler. Ved vurdering af den forholdsmæssige andel skal det bl.a. tages med i betragtning, om det – fx. ved sammenligning med tidligere lignende arrangementer – er sandsynliggjort, at indtægten ved arrangementet ville have finansieret de udgifter, som medregnes
 • betaling af eventuelt honorar til kunstnere, som du søger kompensation for
 • at billetter mv. solgt i forsalg, som du søger kompensation for, er refunderet.

Endelig bør man være opmærksom på, at hvis der søges kompensation på over kr. 500.000, skal der sendes en revisorerklæring på Erhvervsstyrelsens skabelon. Dertil skal man være opmærksom på, at kompensation for lønudgifter ikke kan kombineres med andre kompensationsordninger, herunder lønkompensationen til privatansatte, som er beskrevet nedenfor under hjælpepakke 3.

Man må heller ikke som arrangør påberåbe sig force majeure overfor leverandører eller lignende, hvis man ønsker at benytte sig af ordningen.

Kompensation for faste udgifter

Alle virksomheder, uanset branche, har mulighed for at ansøge om kompensation for virksomhedens faste udgifter, hvis man forventer en væsentlig nedgang i omsætningen i perioden 9. marts til 9. juni 2020, som følge af COVID-19.

En ”væsentlig nedgang” skal i denne forbindelse forstås som virksomheder der i perioden 8. marts til 9. juni har:

 • Et omsætnings tab på mindst 40% som følge af COVID-19, og
 • Faste udgifter på kr. 25.000.

Kompensationen gælder udelukkende dokumenterbare faste udgifter såsom husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (herunder leasing).

Kompensationen vil blive givet på baggrund af følgende satser:

 • Et omsætnings tab på 40-60% vil blive kompenseret med 25% af de faste udgifter
 • Et omsætnings tab på 60-80% vil blive kompenseret med 50% af de faste udgifter
 • Et omsætningstab på 80-100% vil blive kompenseret med 80% af de faste udgifter
 • Hvis virksomheden bliver påbudt at have fuldstændig lukket vil man blive kompenseret svarende til 100% af sine faste udgifter.

Der kan maksimalt blive givet en kompensation på kr. 60 mio. i perioden.

Det er vigtigt at have sig for øje, at kompensationen vil skulle tilbagebetales, hvis det viser sig, at omsætningen er faldet væsentligt mindre end først antaget.

På nuværende tidspunkt er der endnu ikke åbnet for endelige ansøgninger om kompensation for faste udgifter, men Erhvervsstyrelsen har oplyst, at ansøgninger kan sendes fra d. 8. april. Regeringen har lagt op til at de indsendte oplysninger skal være revisorpåtegnende og at virksomheden på tro og love skal bekræfte at omsætningen er faldet.
For omkostninger til revisorpåtegningen vil det være muligt at få dækket 80%, ifølge regeringens aftale.

Hjælpepakke 2

Hjælpepakke 2 består af tre led på følgende måde:

 • Statsgaranteret banklån til virksomheder
 • Ingen arbejdsgiverperiode for sygedagpenge
 • Ordningen med arbejdsfordeling bliver mere fleksibel

Nedenfor vil det nærmere indhold af hver del blive gennemgået.

Statsgaranteret banklån til virksomheder

Virksomheder, hvis omsætning er påvirket af COVID-19, kan søge om en garanti fra Vækstfonden på 70 % af lån og driftskreditter ydet af finansieringsinstitutter, herunder pengeinstitutter, leasingselskaber mv.

Ordningen gælder indtil videre frem til den 1. oktober 2020.

Garantiordningen er en del af regeringens hjælpepakke til erhvervslivet. Ordningens garantiramme er på i alt kr. 25 mia. og kan dermed facilitere udlån på op til kr. 35,7 mia.

Der er oprettet to ordninger. En ordning for små og mellemstore virksomheder (SMV’er) med under 250 ansatte og en ordning for store virksomheder med over 250 ansatte.

For begge ordninger gælder det dog at virksomheden for at komme i betragtning skal have oplevet eller forvente et omsætningstab på 30% som følge af COVID-19.

Dertil er der for begge ordninger en række betingelser som virksomheden skal leve op til for at kunne opnå garantien. Disse er beskrevet nedenfor.

Ordning for små og mellemstore virksomheder

Ordningen for små og mellemstore virksomheder gælder både danske, færøske og grønlandske virksomheder i alle brancher.

En SMV er defineret som en virksomhed der:

 • Beskæftiger under 250 personer, og
 • Har en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR og/eller en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR.

Garantien har en løbetid på op til 7 år og nedskrives årligt lineært i løbetiden.

Prisen for garantien består af en stiftelsesprovision på kr. 2.500 og en årlig provision, der udgør 1% af det beløb, der garanteres for.

Ordning for store virksomheder

Ordningen for store virksomheder gælder inden for alle brancher og gælder også både danske, færøske og grønlandske virksomheder.

En stor virksomhed er defineret som en virksomhed med:

 • Over 250 medarbejdere (årsværk), og/eller
 • En omsætning på mere end 372 mio. kr. og en balancesum på over 320 mio. kr. om året.

Derudover kan Vækstfonden kun garantere for kreditværdige virksomheder på ansøgningstidspunktet og virksomheder, som ikke er kriseramt ifølge EU’s definitioner og OIK-markeret i finansieringsinstituttet pr. årsskiftet 2019/2020.

Garantien har en løbetid op til 6 år og nedskrives årlig lineært i løbetiden.

Prisen for garantien består af et stiftelsesgebyr på 0,25% af garantibeløbet samt en årlig provision af garantibeløbet, der fastsættes på baggrund af finansieringsinstituttets rating af din virksomhed.

Ingen arbejdsgiverperiode for sygedagpenge

Hvis sygdom skyldes COVID-19 eller karantæne som følge heraf er sygedagpengesystemets arbejdsgiverperiode blevet suspenderet, så der er refusion fra første dag for medarbejdere såvel som den selvstændige.

Dette betyder med andre ord, at den normale arbejdsgiverperiode på 30 dage er suspenderet, hvis sygdommen skyldes COVID-19 eller karantæne, som følge heraf.

Ordningen med arbejdsfordelingen bliver mere fleksibel

Ordningen om arbejdsfordeling betyder, at virksomheder kan sætte medarbejdere ned i tid i en midlertidig periode, hvor medarbejderen så suppleres med dagpenge.

Virksomhederne får således et mere fleksibelt værktøj, som gør det muligt at tilpasse sig den ekstraordinære situation og samtidig sikre, at færrest muligt må afskediges.

Ordningen bliver samtidig mere smidig, således virksomheder kan skifte mellem typerne af arbejdsfordeling, når en cyklus i arbejdsfordelingen er afsluttet.

Tidligere var det et krav, at en ændring af arbejdsfordeling skulle varsles til det lokale jobcenter én uge i forvejen, men med de ændrede regler kan arbejdsfordelingen tages i brug med det samme, den er anmeldt til jobcenteret.

Hjælpepakke 3 – Trepart: Lønkompensation til privatansatte

Hjælpepakke 3 består af en trepartsaftale om lønkompensation til private virksomheder. Formålet med tiltaget er at tilskynde arbejdsgivere til ikke at afskedige sine medarbejdere i for stort omfang. Hjælpepakken kan benyttes af virksomheder, som er hårdt ramt af krisen og står over for enten at:

 • Skulle afskedige minimum 30% af medarbejderstaben, eller
 • Skulle afskedige mere end 50 ansatte.

Er dette tilfældet kan virksomheden, i en periode på op til tre måneder, få dækket en stor del af de ansattes løn af staten.

 • For hjemsendte fuldtidsansatte funktionærer kan virksomheden få dækket 75% af de samlede lønudgifter for medarbejdernes bruttoløn. Dog maksimalt 23.000 kr. pr. omfattet fuldtidsansat funktionær.
 • For hjemsendte fuldtidsansatte ikke-funktionærer kan lønkompensationen udgøre 90% dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

Hjælpepakken opstiller derudover nogle forudsætninger, som virksomheden skal opfylde for at kunne blive omfattet af ordningen. Virksomheden skal eksempelvis betale fuld løn til medarbejderne, og faktisk hjemsende de medarbejdere, der søges støtte for. Det er naturligvis også et krav, at virksomheden afholder sig fra at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i kompensationsperioden. Dette betyder, at eventuelle lønnedgangsaftaler og afskedigelser skal ske, før virksomheden indsender ansøgning om kompensation.

Når en medarbejder omfattes af ordningen, skal denne bidrage ved at afholde ferie, afspadsering eller lignende svarende til fem dage. Har medarbejderen ikke opsparet en sådan periode, må denne enten bruge ferie fra det nye år, eller gå uden løn i fem dage. Dette fraviges, hvis der er aftalt lønnedgang i forbindelse med hjælpepakken. De fem dage nedsættes også forholdsmæssigt, hvis der ikke søges om kompensation for den maksimale periode på tre måneder. Virksomheden modtager ikke kompensation i de dage, som medarbejderen selv bidrager med.

Hjælpepakke 4 – Midlertidig udskydelse af betalingsfrister

Hjælpepakke 4 har til formål at udskyde en række betalingsfrister, da mange virksomheder oplever et særligt økonomisk pres som følge af COVID-19.

Fristen for betaling af A-skat og AM-bidrag

For alle virksomheder der skal indbetale A-skat og AM-bidrag er der sket en frist forlængelse på 4 måneder for betalingerne for april, maj og juni.

Det skal dog bemærkes at fristforlængelsen udelukkende gælder betaling og ikke indberetninger eller indkomst.

Fristen for B-skat

Hvis en virksomhed skal betale B-skat skal dette hverken betales i april eller maj, da betalingerne er rykket med to måneder.

Betalingsfristerne for moms ser derfor sådan ud:

 • Betalingsfristen 20. april rykkes til 22. juni 2020
 • Betalingsfristen 20. maj rykkes til 21. december 2020

Frister for moms

Ved fristeren for moms skelnes der mellem SMV’er og store virksomheder. For de små og mellemstore virksomheder gælder det, at afgiftsperioderne for første og andet kvartal og første og andet halvår lægges sammen.

Dermed bliver betalingsfristerne rykket for henholdsvis:

 • Mellemstore virksomheder for første kvartal 2020 med 3 måneder
 • Små virksomheder for første halvår 2020 med 6 måneder

For store virksomheder er fristerne for indberetning af moms blevet rykket på følgende måde:

 • Fristen 27. april rykkes til 25. maj 2020
 • Fristen 25. maj rykkes til 25. juni 2020
 • Fristen 25. juni rykkes til 27. juli 2020

For mere information besøg skat.dk.

Hjælpepakke 5 – Kompensation til selvstændige

Hjælpepakke 5 har til formål at give kompensation til de selvstændige, der oplever omsætningstab, som følge af COVID-19.

Hjælpepakke 5 gælder på nuværende tidspunkt i perioden 9. marts til 9. juni 2020. Virksomhedsejer kan maksimalt være omfattet af ordningen i tre måneder.

Der er en række betingelser der skal være til stede før man kan få kompensation som selvstændig. Disse er følgende:

 • Virksomheden må maksimalt have 10 fuldtidsansatte,
 • Virksomheden har mistet mindst 30% af omsætningen som følge af COVID-19, og
 • Virksomheden har en gennemsnitlig månedlig omsætning på mindst kr. 15.000.

På samme måde som med hjælpepakke 1 er det nødvendigt, at der sker en dokumentation af omsætningstabet. Dertil vil kompensationen, på samme måde som med hjælpepakke 1, blive tilbagekrævet, hvis omsætningen ikke falder lige så meget som antaget.

Den selvstændige kan ikke få dækket de samme omkostninger fra flere forskellige støtteordninger indført som følge af COVID-19.

Selvstændige vil kunne få en kompensation på op til 75% af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. Kompensationen kan dog ikke overstige kr. 23.000 om måneden.

​Ordningen er rettet mod virksomhedsejere med mindst 25% ejerandel i virksomheden og som arbejder i den pågældende virksomhed. Flere ejere kan således søge og opnå kompensation. I sådan et tilfælde vil hver ansøger fortsat kunne modtage op til kr. 23.000 månedligt.

Hvis virksomhedsejeren har en medarbejdende ægtefælle, vil denne ligeså kunne modtage kr. 23.000 i kompensation, således den maksimale kompensation i dette tilfælde er kr. 46.000.

Der er endnu ikke åbnet op for ansøgningen til kompensation for de selvstændige. Følg med på virksomhedsguiden.dk for at få nærmere oplysninger om åbningen af ansøgningsportalen.

Lexsos Advokater står klar med bistand

Har du spørgsmål til hvordan din virksomhed skal forholde sig til COVID-19 situationen, er du mere end velkommen til at kontakte Lexsos Advokater for en uforpligtende samtale.