EU-DOM: Arbejdsgiveren skal aktivt sikre at ferie afholdes inden medarbejders fratræden

April 10, 2019

EU-domstolen har afsagt en dom om medarbejderens ret til godtgørelse for ikke afholdt ferie inden fratræden. Der blev i dommen fastslået at arbejdsgiveren har pligt til aktivt at sikre sig, at ferie afholdes inden en medarbejders fratræden.

Baggrund for sagen

Sagen vedrørte en tysk ansat i en privat virksomhed der skulle fratræde. Inden medarbejderens fratræden blev han af sin arbejdsgiver opfordret til at afholde sin optjente ferie. Medarbejderen afholdte imidlertid ikke al sin ferie inden fratræden, og krævede godtgørelse for den ikke afholdte ferie. Arbejdsgiveren afviste dog dette, og henviste til at der efter tysk lov kun kunne udbetales godtgørelse til arbejdstageren, hvis arbejdstageren ikke havde afholdt ferie på grund af ansættelsesforholdets ophør. Arbejdsgiveren mente at medarbejderen havde haft mulighed for at afholde sin ferie inden fratræden, og at der derfor ikke var grundlag for at udbetale godtgørelse.

De tyske domstole vurderede sagen og lagde på baggrund af tysk lovgivning fast at en medarbejder kun har ret til godtgørelse såfremt medarbejderens ferieønske er blevet afvist af arbejdsgiveren. Der var dog tvivl om hvorvidt dette var i overensstemmelse med EU-feriedirektivet og EU-chartret, og de tyske domstole forelagde derfor EU-domstolen præjudicielle spørgsmål om dette.

EU-domstolens afgørelse

EU-domstolen lagde vægt på, at lovgivningen skal sikre en beskyttelse af arbejdstagerens reelle mulighed for at afholde optjent ferie, inden retten til ferien fortabes.

De lagde også fast at arbejdstageren skal anses for den svage part i ansættelsesforholdet, og at lovgivningen skal sikre at arbejdsgiveren ikke begrænser arbejdstagerens muligheder for at afholde ferie. Henset til at arbejdstageren anses som den svage part, kan en arbejdstager måske afskrækkes fra at gøre sine rettigheder om ferie gældende over for sin arbejdsgiver. Det skal derfor ikke udelukkende påhvile arbejdstageren at sikre at retten til betalt ferie benyttes, men også arbejdsgiveren skal tillægges et ansvar i at sikre, at dette sker.

EU-domstolen fandt således at den tyske lovgivning var i strid med EU-retten, og at retten til betalt ferie ved fratræden ikke ophører automatisk, men der ved vurderingen skal indgå om arbejdsgiveren faktisk har givet arbejdstageren en reel mulighed for at afholde ferie og om arbejdstageren er blevet oplyst om muligheden for at miste retten til ferie, hvis det ikke afholdes.

Har det betydning for din virksomhed?

Helt konkret fastsætter EU-dommen at arbejdsgiveren har en aktiv rolle i at sikre, at sine medarbejdere får afholdt optjent betalt ferie inden fratræden og at medarbejderne har en reel mulighed for at afholde ferien. Det er ikke nok at henvise til, at medarbejderen ikke har anmodet om at afholde ferie.

Som arbejdsgiver kan man derfor i god tid opfordre til at ferie afholdes og oplyse medarbejderen konsekvenserne af, at ferien ikke afholdes inden fratræden. Hvis der ikke anmodes om ferie kan man som arbejdsgiver fastsætte nogle dage hvori ferien skal afholdes, hvor varslingsreglerne for afholdelse af ferie selvfølgelig skal overholdes.