Pris og betaling

Hvis et arbejde udføres efter regning, og der ikke er aftalt noget om entreprisesummens størrelse, skal bygherren betale, hvad entreprenøren forlanger, medmindre det kan anses for ubilligt, jf. princippet i købelovens  § 5. Udførelsen af regningsarbejdet kan være i bygherrens interesse, idet han vil slippe for det risik0tillæg, som entreprenøren nødvendigvis må indkalkulere i et tilbud. På den anden side skal det bemærkes, at når der er tale om regningsarbejde, er det bygherren, der bærer den økonomiske risiko, hvis arbejdet viser sig at have et større omfang end antaget.

Modstykket til regningsarbejde er tilbudsarbejde, hvor entreprenøren afgiver et tilbud, som accepteres af bygherren. Ved tilbudsarbejde er det vederlag, som entreprenøren har krav på derfor i princippet fastsat endeligt på forhånd.

Entrepriseaftaler indeholder for det meste bestemmelser om, hvorledes betaling skal ske. Hvis AB 92 ikke er vedtaget, må det antages, at betaling først kan kræves, når arbejdet er fuldført, medmindre aftalen indeholder holdepunkter for andet.

Er AB 92 vedtaget reguleres spørgsmålet af bestemmelserne i § 22. Her opereres med to betalingssystemer: acontobetalingssystem og betaling efter betalingsplan.