Voldgiftssager og retssager

I dansk ret er udgangspunktet, at civile tvister afgøres  som retssager ved de almindelige domstole. Det kan dog være en lang og dyr proces at få afgjort en tvist ved domstolene, og derfor vil det være en god idé at undersøge mulighederne for at løse sagen på anden vis – f.eks. ved forhandling/forlig eller voldgift (mere om det nedenfor).

Er en retssag uundgåelig for at løse en konflikt kan det være nødvendigt at antage en advokat. Her kan vi hos Lexsos Advokater være behjælpelige med at yde bistand. I det følgende kan du læse, hvorledes en retssag typisk forløber og dermed hvilken (længere) proces du skal være forberedt på.

Retssagens forløb:

  • Der opstår konflikt mellem to parter
  • Parterne går typisk til deres advokater, der er behjælpelig med at fremsætte krav over for modparten – ofte med en trussel om retssag, hvis sagen ikke kan løses på anden måde
  • Sagsøgeren indleverer stævning til retten
  • Som svar på stævningen indleverer sagsøgte et svarskrift
  • Evt. udveksling af yderligere processkrifter – replik og duplik
  • Er der behov for det, afholdes der syn- og skøn
  • Parterne og deres advokater mødes i retten til hovedforhandling
  • Dom afsiges
  • En part, der har tabt sagen helt eller delvist kan vælge at anke sagen
  • I tilfælde af anke skal der udveksles yderligere processkrifter, sagen skal hovedforhandles og der skal afsiges appeldom

Som nævnt er udgangspunktet i dansk ret, at civile tvister afgøres ved domstolene. Der findes imidlertid en anden mulighed for at få løst tvisten – nemlig voldgift. Det er dog en forudsætning, at parterne er enige om, at tvisten skal løses ved voldgift. Har parterne indgået en voldgiftsaftale, skal en eventuel tvist løses af voldgiftsretten, som vil bestå af en eller flere voldgiftsdommere, som parterne selv har valgt.

Hos Lexsos Advokater er flere af vores advokater uddannede som autoriserede voldgiftsdommere og har derfor også mulighed for at indtræde i sagen som voldgiftsdommer, såfremt dette er mere hensigtsmæssigt.

Der kan være en række årsager til, at man foretrækker en sag afgjort ved voldgift frem for ved de almindelige domstole. For det første opnås der ved voldgift ofte en hurtigere afgørelse. Desuden kan voldgiftskendelsen som udgangspunkt ikke appelleres. For det andet indebærer voldgift en diskretion, fordi sagen behandles uden den offentlighed, som kan være forbundet med en retssag. For det tredje kan voldgift bidrage til, at parterne efter tvistens afslutning bevarer deres kontakt, fordi procesformen typisk opleves som mindre konfliktfyldt.

Lexsos Advokater bistår i såvel retssager som voldgiftssager. Desuden rådgiver vi i forbindelse med indgåelse af kontrakt/aftale om, hvilken instans det kan være hensigtsmæssigt at aftale til behandling af tvister, der udspringer af kontrakten/aftalen.

Du kan kontakte vores advokater her, for at høre mere.