Sponsorkontrakter

Sponsorkontrakter er en væsentlig bestanddel af motorsporten. Sponsorkontrakten kan både omhandle pengesponsorater og sponsorater om levering udstyr og ydelser m.v. Der er meget at tage stilling til inden du underskriver en sponsoraftale. Tjeklisten nedenfor er alene til inspiration, men ikke udtømmende. Hvis ikke aftalen tager højde for det væsentlige, kan det ende med, at du skal bruge penge og kræfter på lange og dyre retssager. Professionelle udøvere bør fra starten alliere sig med professionelle anerkendte rådgivere. Du skal bruge din tid på det, du er god til – og lade advokaten gøre det samme

Her er de punkter som en sponsorkontrakt som minimum skal indeholde:

1.       Parterne:

Hvem er sponsoren og hvilken juridisk enhed er der tale om (personlig ejet virksomhed, selskab, filial af udenlandsk virksomhed etc.) Hvem er det, der modtager sponsoratet (team, person etc.).

2.       Ydelserne:

Sponsors ydelser, herunder om der er tale om penge og/eller udstyr og/eller bonus.

3.       Levering:

Hvornår skal sponsoratet betales/udstyr leveres m.v.

4.       Rettigheder:

Sponsors rettigheder i forbindelse med brug af navn, billeder, citater m.v.

5.       Forpligtelser:

Forpligtelser for modtageren i relation til eksponering af sponsor, marketing, arrangementer og om modtageren må reklamere for produkter, der er konkurrerende med sponsors produkter.

6.       Varighed:

Hvor længe skal kontrakten løbe og hvordan kan den opsiges.

7.       Misligholdelse:

Hvis en af parterne ikke opfylder aftalen, hvad er konsekvenserne deraf.

8.       Særvilkår:

– Forhold til andre (sponsor) aftaler, herunder DASU, DMU og DMCU regler

– Genforhandling og forlængelse

– Konfliktløsning og lovvalg

– Eventuelle klausuler ved aftalens ophør

Der er ikke to sponsoraftaler der er ens, vi anbefaler derfor altid at du får os til at udfærdige aftalen ud fra de konkrete omstændigheder.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på skattereglerne for sponsorater. En forudsætning for at sponsorbidraget er en fradragsberettiget (i relation til skat og moms) reklameudgift for den sponsorerende virksomhed er således, at bidraget ydes primært af reklamemæssige grunde og ikke hovedsageligt af personlig interesse for sponsormodtagerens aktivitet. I modsat fald må sponsorbidrag betragtes som en ikke fradragsberettiget gave. Der skal således være en relevans mellem virksomhedens produkter – evt. beliggenhed og den reklameværdi, som virksomheden får. Endvidere skal reklameværdien skal stå i rimeligt forhold til det ydede bidrag.

Er der til sponsoratet tilknyttet ret for sponsoren og dennes personale/kunder til at deltage i forskellige arrangementer, hvori indgår fribilletter, bespisning eller lignende gratis ydelser, er der særlige momsregler og skatteregler vedr. dette, i det sådanne ydelser i altovervejende grad betragtes som ikke momsfradragsberettigede personaleudgifter, og dette gælder i princippet uanset om retten udnyttes. Er der en særlig personlig fordel forbundet med ydelsen vil modtagerne i nogle tilfælde blive beskattet af denne fordel.

SKAT har i marts 2011 udsendt en vejledning, der bl.a. omhandler ovennævnte forhold – vejledningen kan bl.a. hentes her:  Vejledning

For modtageren af sponsorater betragtes sponsorater som en indtægt og skal behandles som sådan.

Hvis du er i tvivl om de skattemæssige konsekvenser, kan du nu søge bindende svar hos SKAT, eller vi kan være behjælpelige hermed.