Ny varemærkelov træder i kraft 1. januar 2019

December 19, 2018

Den 1. januar 2019 træder den nye varemærkelov i kraft.  Læs om de vigtigste ændringer loven medfører her.

Lovforslaget sikrer en modernisering af varemærkelovgivningen og implementerer det nye EU-varemærkedirektiv, der skal sikre en harmonisering af varemærkelovgivningen i EU.

Grafisk gengivelse

Med den nye lovændring vil det ikke længere være et krav, at et varemærke, der skal registreres, skal kunne gengives grafisk. Kravet vil i stedet blot være, at varemærket skal kunne gengives på en passende måde via alment tilgængelig teknologi, således at de kompetente myndigheder og offentligheden kan fastslå varemærkerettighedens indhold klart og præcist.

Ændringen imødekommer et øget behov for, at mere utraditionelle former for varemærker kan registreres. Herved kan det være lettere for rettigheder i form af lydfiler eller filmklip at opnå beskyttelse som varemærke.

Stiftelse ved ibrugtagning

Man har hidtil anerkendt i dansk ret, at et varemærke kan stiftes ved vedvarende ibrugtagning. Dette princip, der kaldes første bruger princippet, er med den nye lov kodificeret. Det vil derfor fremover fremgå af loven, at der kan stiftes et varemærke ved vedvarende ibrugtagning, når brugen har mere end blot lokalt afgrænset karakter. Loven medfører ingen ændring på området, men tydeliggør blot princippet, der allerede er anerkendt.

Ændring af ansøgningsprocessen

Der sker en ændring af strukturen for ansøgningsgebyrer, således at en ansøgning fremover kun omfatter én vare- eller tjenesteydelsesklasse. Såfremt ansøgeren ønsker flere klasser registreret, skal dette fremover tilkøbes. Formålet er at hindre for mange unødvendigt brede registreringer af varemærker.

Derudover vil man fremover kunne ansøge via en fast track ordning, således at man i visse tilfælde kan få registreret sit varemærke under en hurtigere og enklere procedure.

Indsigelsesperioden rykkes endvidere frem i processen, således at der fremover skal gøres indsigelse forud for registreringen af varemærket. Registreringen af varemærket vil således først ske efter indsigelsesperiodens udløb.

Styrkelse af varemærkebeskyttelsen

For at styrke bekæmpelsen af forfalskning mere effektivt, vil en rettighedshaver fremover kunne forhindre, at varemærkeforfalskede varer fra tredjelande kommer i transit i det danske toldområde i erhvervsmæssigt øjemed. Det kan eksempelvis dreje sig om varer, der er forsynet med et varemærke, der er identisk med et, der er registreret i Danmark.

Har du spørgsmål til hvordan de nye regler konkret vil påvirke dig og din virksomhed, er du mere end velkommen til at kontakte Lexsos Advokater for en uforpligtende samtale.