Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

Lexsos Advokater har tegnet ansvarsforsikring i henhold til de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Advokatansvarsforsikringen er tegnet hos Tryg, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, og denne dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den er udøvet.

Lexsos Advokater er ansvarlig for ydet rådgivning og bistand i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Ansvaret er dog beløbsmæssigt begrænset til den til enhver tid værende dækningssum for Lexsos Advokaters advokatansvarsforsikring. Aktuel dækningssum kan oplyses ved forespørgsel.

Lexsos Advokater er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data eller goodwill. Tillige hæfter Lexsos Advokater ikke for rådgivning eller andre ydelser leveret af andre end Lexsos Advokaters medarbejdere, herunder udenlandske advokater, oversættere mv.