Privatlivspolitik

LEXSOS Advokater er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. Vi er forpligtede til at beskytte personoplysninger, som vi behandler på vegne af dig. I det nedenstående vil vi oplyse dig om den privatlivspolitik, der er gældende, når vi behandler personoplysninger som dataansvarlig.

Dataansvarlig

Vores juridiske oplysninger er følgende:

LEXSOS Advokater I/S
CVR-nr. 25836987
Jernbanegade 4, 1
5000 Odense C

Telefon: +45 6612 7700

E-mail: lexsos@lexsos.dk

Formål med behandling og kategorier af personoplysninger

Hvis du er klient eller potentiel klient hos Lexsos Advokater, behandles dine personoplysninger som led i, at vi kan yde juridisk rådgivning i henhold til den aftale, vi har indgået med dig eller den virksomhed, du repræsenterer.

Vi behandler en række almindelige personoplysninger om dig, som led i vores juridiske rådgivning, og disse personoplysninger er som udgangspunkt modtaget fra dig. Vi kan dog også modtage personoplysninger fra andre kilder, f.eks. offentligt tilgængelige registre, offentligt tilgængelige sociale medier, offentlige myndigheder, sygehuse og egen læge, oplysninger fra en modpart, parter eller bi-personer på sager eller fra samarbejdspartnere.

Disse personoplysninger omfatter navn, e-mailadresse, telefonnummer, stilling, uddannelsesmæssig baggrund, professionelle oplysninger og andre oplysninger, der er nødvendige som led i advokatopdraget eller i vores erhvervsmæssige relation.

Afhængigt af de konkrete omstændigheder i den eller de sager, vi bistår dig med, kan vi ligeledes behandle følsomme personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, og/eller oplysninger om strafbare forhold, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4.

Derudover kan vi behandle oplysninger om finansielle forhold, herunder betalingsoplysninger og skatteoplysninger. Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Hvis vi skal foretage registreringer i offentlige myndigheders databaser via portaler, f.eks. virk.dk eller tinglysningen.dk, kan det være nødvendigt at behandle dit CPR-nummer. Behandlingsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

Vi er som advokatvirksomhed underlagt pligter efter hvidvaskloven, som vi skal iagttage i forbindelse med nogle af vores juridiske ydelser. Derfor vil vi ligeledes behandle dine personoplysninger i denne forbindelse, herunder identitetsoplysninger, f.eks. navn, CPR-nr., pasnummer, kørekortnummer. Vi behandler identitetsoplysninger, indhentet efter hvidvaskloven, til opfyldelse af vores pligter efter denne lov. Retsgrundlaget for denne behandling er hvidvaskloven.

Du skal afgive visse personoplysninger for at kunne anvende nogle af vores hjemmesides funktioner. Såfremt du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du ikke benytte de ønskede funktioner. Eksempelvis har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne modtage og besvare en henvendelse fra dig via vores hjemmeside.

Vi anvender cookies på hjemmesiden.

Behandling af personoplysninger

Vi må som advokatvirksomhed kun behandle dine personoplysninger, når vi har hjemmel til det. Vi må behandle personoplysninger, når en af følgende hjemler er tilstede:

 • Vi har indhentet dit gyldige samtykke til behandling af personoplysninger til et eller flere specifikke formål.
 • Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt med dig.
 • Behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse.
 • Behandlingen er nødvendig for, at vi kan overholde en retlig forpligtigelse.
 • Behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

I de tilfælde, hvor vores behandling af dine personoplysninger, er baseret på samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan gøres ved at skrive til lexsos@lexsos.dk med ”Privatlivspolitik” i emnefeltet.

Videregivelse af personoplysninger

Vi kan videregive dine personoplysninger til samarbejdspartnere og leverandører, f.eks. it-leverandører, leverandør af nyhedsbrevsservice m.v. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på vegne Lexsos Advokater og i overensstemmelse med Lexsos Advokaters instruks.

Vi kan ligeledes videregive dine oplysninger til eksterne tredjeparter, såfremt vi bliver pålagt dette, eller dette er en del af den ydelse, vi leverer til dig.

Det kan f.eks. være til politiet, SKAT, Statsforvaltningen, øvrige offentlige myndigheder, domstole, voldgiftsretter, andre advokatvirksomheder, modparter i sager, pengeinstitutter, ejendomsmæglere og samarbejdspartnere.

Når vi skal indsætte klientmidler på en klientkonto, har vi pligt til at videregive klientens identitetsoplysninger til det modtagne pengeinstitut, til brug for pengeinstituttets opfyldelse af pligter der følger af hvidvaskloven.

Lexsos Advokater overfører som udgangspunkt ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS. Hvis det grundet sagens omstændigheder alligevel bliver nødvendigt, sikres overførslen med et lovligt overførelsesgrundlag. Dette kan f.eks. være nødvendigt i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, hvor køber eller sælger er etableret uden for EU/EØS.

Sikkerhed

Lexsos Advokater har tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre et passende højt sikkerhedsniveau. Vi har en række interne sikkerhedsprocedurer og politikker.

Hvis du har behov for at sende os følsomme personoplysninger, anbefaler vi, at du benytter kryptering, f.eks. sikker e-mail eller kodebeskyttet fil (Word eller PDF format).

Opbevaring og sletning

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår i det ovenstående. Vi kan opbevare oplysningerne i op til 25 år efter sagens afslutning. I særlige tilfælde kan opbevaringsperioden være kortere eller længere, for at overholde retlige krav til sletning eller opbevaring. Personoplysninger, som vi har indhentet ifølge hvidvaskloven, opbevares i 5 år efter klientforholdets ophør og slettes derefter.

Dine rettigheder

Som registreret har du en række rettigheder:

 • Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
 • Du har ret til at få rettet urigtige personoplysninger, som vi behandler om dig.
 • Du har ret til at få slettet dine personlige oplysninger, såfremt personoplysningerne ikke længere er nødvendige til opfyldelse af de formål, til hvilke de blev indsamlet.
 • Du har ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at få udlæst de oplysninger, vi behandler om dig i et almindeligt og maskinlæsbart format.

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger om dig, som vi behandler – dog med visse undtagelser, som fremgår af lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til berigtigelse af dine personoplysninger, og du kan bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om sletning af de personoplysninger om dig, vi har registreret, vil vi slette dem uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, hvis behandlingen er nødvendig for at besvare en henvendelse fra dig eller hvis det er nødvendigt at behandle personoplysningerne for at opfylde krav i henhold til lovgivningen.

Under visse omstændigheder kan du også anmode os om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se nedenfor).

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os. Hvis du er uenig i den måde, vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan kontakte os på lexsos@lexsos.dk med ”Privatlivspolitik” i emnefeltet.

Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk

Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre privatlivspolitik.

 

Juni 2018