Samarbejdets forløb

Lexsos Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler, Lov om Hvidvask m.v. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

Kunden har ret til at anvende al skriftligt materiale udarbejdet i sagen, men Lexsos Advokater bevarer alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

Vi bestræber os på at holde kunden fuldt orienteret om sagens gang. Der vil således løbende ske orientering om sagens forløb ved fremsendelse af kopi af korrespondance mv. Under sagen vil der ske opbevaring og kopiering af originalt bilagsmateriale efter behov. Ved sagens afslutning returneres originalt materiale til kunden, og sagens øvrige dokumenter arkiveres i minimum 5 år.

Arbejdet med en sag forsætter indtil den kan betragtes som afsluttet, medmindre kunden inden da enten har bedt om at arbejdet indstilles, betalingsfristen i faktura er overskredet og betaling ikke er sket inden given frist efter modtaget besked om at arbejdet indstilles, der er indtrådt insolvens hos kunden eller kundens interesser skønnes bedst varetaget ved at arbejdet indstilles.