Fakturering og betalingsbetingelser

Fastsættelse af honorar sker som udgangspunkt efter opgavens omfang, dvs. anvendt tidsforbrug. Dog tages i afregningen også hensyn til opgavens karakter, graden af anvendt specialistviden, ansvar forbundet med opgaven, opgavens kompleksitet, om opgaven har nødvendiggjort indsats under betydeligt tidspres, den interesse opgaven repræsenterer for kunden og det opnåede resultat. Honoraret tillægges moms, medmindre der gælder særlige undtagelser som følge af gældende lovgivning. Kunden kan til enhver tid anmode om en opgørelse af optjent honorar.

Ved påbegyndelsen af opgaven kan efter anmodning oplyses om elementer i den påregnede bistand, begrundet overslag eller oplysninger om beregningsmåden. Er kunden en privatperson vil sådanne oplysninger blive givet uopfordret.

Ud over honorar vil der ske særskilt afregning af omkostninger og udlæg i relation til opgavens udførelse, herunder retsafgifter, tinglysningsafgifter og andre gebyrer, rejseudgifter samt større kopierings- og forsendelsesudgifter.

Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadato, og der tillægges moms efter gældende afgiftsregler. Ved forsinket betaling vil der ske renteberegning efter renteloven.

Der kan kræves forudbetaling af udlæg og andre omkostninger, ligesom vi forbeholder os retten til at forlange forudbetalt honorar eller depositum herfor. Forudbetalte beløb indsættes på klientkonto og behandles som klientmidler.

Klientmidler forvaltes efter Advokatsamfundets regler og indsættes på klientkonti i anerkendte pengeinstitutter. Tilskrevne renter tilfalder kunden efter Advokatsamfundets regler.